De Liefkenshoektunnel

 

Historiek

Opening Liefkenshoektunnel

De NV Tunnel Liefkenshoek is opgericht in mei 1987 in het kader van een Concessieovereenkomst met de toenmalige Federale Staat voor het ontwerp, de bouw, het beheer en de uitbating van een derde Scheldeoeververbinding in Antwerpen. 

In die periode was, gezien het drukke verkeersbeeld in en rond Antwerpen, een derde tunnel, na de Waaslandtunnel en de Kennedytunnel, een onmisbare schakel in de Antwerpse infrastructuur. De kredietbeperkingen toen lieten echter niet toe deze tunnel te bouwen met publieke fondsen. Naar buitenlands voorbeeld heeft de overheid voor een formule van private financiering onder de juridische vorm van een concessie gekozen. 

De overeenkomst voor dit project, onderdeel van de R2 rond Antwerpen, werd getekend op 3 oktober 1985 tussen de Belgische Federale Overheid en de Tijdelijke Vereniging "NV De Meyer, NV Van Laere en NV Betonac" in aanwezigheid van de NV Tunnel Liefkenshoek, waarvan de aandeelhouders na constructie functioneren als beheerder, en door een internationaal consortium van banken geleid door de voormalige NV Bank Brussel Lambert. De kredietlijn van BEF 13.000.000.000 werd uitgewerkt op basis van een roll-over structuur. 
De bouwwerken van tunnel en aanhorigheden gingen van start op 10 juli 1987. Tijdens de bouwperiode trad de Tijdelijke Vereniging op als concessiehouder en was zij met de bouw van de tunnel belast. Binnen de voorziene periode van vier jaar waren de bouwactiviteiten beëindigd, zodat met de uitbating onder tol kon gestart worden op 10 juli 1991. Vanaf dat ogenblik werd de NV Tunnel Liefkenshoek concessiehouder en exploitant. 

Omwille van feiten en bestuurlijke beslissingen die de rentabiliteit van de concessie in het gedrang brachten en ook omdat vrij vlug na de start van de uitbating bleek dat het werkelijk aantal gebruikers van de tunnel beduidend lager lag dan de prognoses, werden diverse procedures gevoerd met de Concessieverlener. 

Uiteindelijk werd op 16 mei 1995 een dadingovereenkomst ondertekend tussen de privé-aandeelhouders, de Bankiers en het Gewest om alle ontstane geschillen te beëindigen en een schuldherschikking vast te leggen. Hiervoor verwierf het Vlaams Gewest alle aandelen van de uitbatingsmaatschappij. Als lasthebber fungeerde de NV Participatiemaatschappij Vlaanderen. 

De Vlaamse Overheid verleende haar waarborg aan deze nieuwe financiële structuur en het afbetalingsplan. 

Door de uitbater werd na de dading een "Strategisch Plan 1996" voor de vennootschap uitgewerkt, waarin een aantal mogelijkheden opgenomen werden om snel van een verlieslatende tot een rendabele onderneming te kunnen komen. Dit plan had aandacht voor infrastructurele maatregelen, beleidsmatige aspecten en bevatte ook enkele financiële voorstellen, waaronder een Lease-in/Lease-out operatie, gebaseerd op bepaalde rechten aan de concessiehouder toegekend. 

Om deze cross-border financing mogelijk te maken besliste de Vlaamse Regering in 1996 dat de voor deze transactie noodzakelijke concessieverlenging toegekend zou worden, waardoor de bestaande concessie decretaal verlengd wordt tot 2037. 

In het kader van de realisatie van het Masterplan Antwerpen werd door het Gewest op 8 augustus 2003 de NV BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) opgericht; een NV naar publiek recht. 

Op 13 december 2002 werd daartoe het "Decreet houdende de oprichting van de vennootschap NV BAM" door het Parlement aangenomen. 

Het BAM decreet voorziet in artikel 7 dat "de activa van het Vlaams Gewest die betrekking hebben op de Schelde-oeververbindingen worden door de Vlaamse Regering in BAM ingebracht in ruil voor aandelen". 

Conform deze beslissing is derhalve de NV Tunnel Liefkenshoek sinds 29.07.2004 een 100% zelfstandige dochteronderneming van de NV BAM. 

Techniek

De tunnel heeft een totale lengte van 1.374 m en telt twee rijstroken per koker. De rijstroken zijn elk 3,75 m breed; in elke koker is een pechstrook aanwezig.

De tunnel is speciaal ontworpen om ADR transporten veilig te kunnen verwerken; alleen vervoer van producten die een vergunning nodig hebben moeten voorafgaand contact opnemen met onze diensten.

De vrije doorrijhoogte in de kokers is beperkt tot 5,10 m; de maximale breedte voor uitzonderlijke transporten mag de 7,5 m niet overschrijden.

Rechts van de rijrichting zijn in elke koker van de tunnel vluchtdeuren voorzien, die toegang geven tot de vluchtgangen. Aparte kokers voor afwatering en ventilatie zorgen voor optimale mogelijkheden van beheer en uitbating.

De tunnel is van het afgezonken type, in een speciaal daartoe uitgegraven droogdok - het huidige Vrasenedok - werden de acht moten van de tunnel, elk 142 meter lang geprefabriceerd en nadien over de Schelde met sleepboten tot op de definitieve plaats van afzinken gebracht. Deze 8 elementen vormen samen met de ter plaatse gemaakte tunnelinritten op de beide Schelde oever een onmisbare schakel van de R2 om Antwerpen.

Techniek

Organogram

Raad van bestuur
Van Herreweghe DavidVoorzitter
Demeester WivinaBestuurder
Andries MarkBestuurder
Kennis KoenBestuurder
Van Rensbergen JanWaarnemer
OrganogramFunctie
Persoon MarcOperationeel manager
Foubert BukiVeiligheidscoördinator
Heyrman ChantalManagement assistant
Heyrman WimVerantwoordelijke tolinning
Smet DimitriMaintenance manager
Van de Voorde BartAccounting manager
Jansen NathalieVerantwoordelijke klantenservice

Links