Vragen

 

Hoe word ik klant

Teletolbadge

 • Hoe gebruik je de Teletolbadge?
 • Is de Teletolbadge voertuig- en/of persoonsgebonden?

  Nee, de badge kan zowel voor personenwagens als voor vrachtwagens gebruikt worden.

 • Moet een Teletolbadge jaarlijks hernieuwd worden?

  Nee, wanneer u de Teletolbadge niet meer nodig heeft kan u ze inleveren waarna wij kunnen overgaan tot eventuele terugstorting van de betaalde waarborg.

 • Hoe een bijkomende Teletolbadge verkrijgen?

  Bent u reeds klant en wilt u bijkomende Teletolbadges? Dat kan heel eenvoudig!

  Schrijf € 40 waarborg per bijkomende Teletolbadge plus € 8 portkosten over op ons rekeningnummer BE78 3350 2439 9586 en vermeldt uw klantnummer en het aantal extra Teletolbadges. Zodra wij de betaling ontvangen hebben sturen wij de Teletolbadge(s) via DPD naar u toe. 

  Bv. 1 bijkomende Teletolbadge: € 48 – 3 bijkomende Teletolbadges € 128.

 • Mijn Teletolbadge is gestolen of verloren?

  U laat dan best de Teletolbadge blokkeren om misbruik te voorkomen.

  Klik hier om uw (de)blokkering door te geven

  Wanneer de badge teruggevonden wordt kan u ze op dezelfde wijze laten deblokkeren.

 • Opzeg Teletolcontract

  Dit kan door het inleveren van uw Teletolbadge(s) – per post of ter plaatse – zodanig dat wij uw dossier volledig kunnen afsluiten en, na saldering van alle openstaande facturen, kunnen overgaan tot terugstorting van de waarborg (€ 40,00/Teletolbadge).

  In ons kantoor bevindt zich een "dropbox" waar u te allen tijde uw Teletolbadge(s) kan inleveren.

 • Openingsuren klantendienst

  De klantendienst is alle werkdagen geopend van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

 • Openen van slagboom met vertraging

  Er zit een vertraging van 1 seconde tussen de registratie van de Teletolbadge en het openen van de slagboom. Deze ene seconde zorgt er voor dat de doortochten ter hoogte van de tolinstallaties voldoende langzaam gebeuren en niet aan een snelheid die de algemene veiligheid in het gedrang brengt.

  Er bevinden zich namelijk vrijwel continu medewerkers op het tolplein voor wie een doortocht aan gereduceerde snelheid, vooral van vrachtwagens die de helft van het verkeersaanbod vormen, een stuk veiliger verloopt.

  Wanneer stapvoets door de tollaan gereden wordt en de badge geïnstalleerd is zoals voorgeschreven, verloopt de doortocht het vlotst en zonder stoppen.

Facturatie

 • Wanneer ontvang ik mijn factuur?

  Er is een facturatiedrempel van € 100 d.w.z. dat u een factuur ontvangt per einde maand wanneer u een omzet van € 100 hebt bereikt (behalve in de maanden juni & december, dan worden alle facturen opgemaakt). Wanneer u toch elke maand een factuur wenst te ontvangen kan dit op schriftelijk verzoek. Hierbij moet u wel rekening houden met een extra administratieve kost van € 6 per factuur.

 • Een minimumomzet van € 50 op jaarbasis?

  De omzetlimiet geldt per klant en niet per badge.

 • Waarom wordt er voor de buitenlandse klanten BTW verrekend op de factuur?

  De algemene regel is dat diensten verstrekt aan een BTW-plichtige cliënt in principe geacht worden plaats te vinden in het land waarin de cliënt gevestigd is. Voor een dienst verstrekt aan bv. een Nederlandse BTW-plichtige cliënt, dient op basis van de B2B-hoofdregel geen (Belgische) BTW in rekening gebracht, maar moet de cliënt de Nederlandse BTW voldoen via zijn eigen BTW-aangifte.

  Er bestaat echter één belangrijke afwijking op voormelde regel, namelijk: houdt de dienst verband met een onroerend goed dan is de plaats van de dienst in alle gevallen de plaats waar het onroerend goed gelegen is - zowel bij B2B-transacties als bij B2C-transacties - en moet de BTW van dat land aangerekend worden.

  Aangezien de diensten die NV Tunnel Liefkenshoek levert betrekking hebben op een onroerend goed (tol voor de Liefkenshoektunnel) dient 21 % Belgische BTW aangerekend/gefactureerd te worden.

Allerlei

 • Categoriebepaling: Wat wordt verstaan onder licht en zwaar verkeer?

  Onder licht verkeer of categorie 1 wordt verstaan de voertuigen met een maximumhoogte lager dan 3 m. Voertuigen die hoger zijn of gelijk aan 3 m worden als "zware voertuigen" of categorie 2 beschouwd.

  Motorvoertuigen vallen dus ook onder categorie 1.

 • Welke hoogte en breedte heeft de Liefkenshoektunnel?

  De vrije doorrijhoogte is beperkt tot 5,10 m; de maximale breedte voor uitzonderlijke transporten mag de 7,5 m niet overschrijden.

  Opgelet: de vrije hoogte en breedte van Beverentunnel en Tijsmanstunnel verschillen van die van de Liefkenshoektunnel.

 • Wanneer is de Liefkenshoektunnel tolvrij?

  De beslissing om de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken, hangt af van een aantal strenge criteria.

  Enkele voorbeelden:

  • het moet gaan om een zeer ernstig en onvoorzien incident (dus bv. niet bij hinder door werkzaamheden);
  • het incident veroorzaakt grote verkeershinder;
  • het traject van Liefkenshoek vormt een volwaardig alternatief om de verkeersafwikkeling op de Antwerpe Ring te bevorderen.

  Wanneer de situatie aan o.a. deze criteria voldoet kan het Verkeerscentrum Vlaanderen in samenspraak met de wegpolitie beslissen om de Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij te maken.

  KLIK HIER voor WEBSITE VAN HET VERKEERSCENTRUM VLAANDEREN

 • Waarom zijn er soms tijdens de avondspits meerdere tollanen gesloten?

  Door de toegenomen trafieken aan Liefkenshoektunnel in combinatie met het invoegend verkeer komende van de Scheldelaan tussen Liefkenshoek– en Tijsmanstunnel ontstaat er (bijna) dagelijks file richting Nederland tijdens de avondspits. File die zich zonder maatregelen te treffen snel uitstrekt tot in de tunnel.

  De wetgeving verplicht ons als tunnelbeheerder omwille van evidente veiligheidsredenen, de tunnel die hij beheert (i.c. Liefkenshoektunnel) in de mate van het mogelijke filevrij te houden. Bij filevorming passen onze tunneloperatoren daarom een vorm van toeritdosering toe waardoor de verkeersaanvoer richting voormeld knooppunt gelimiteerd wordt. Op die manier zorgen we er bijgevolg voor dat er geen file ontstaat in de tunnel. Om dat te realiseren sluiten we vóór de tunnel, ter hoogte van de tolinstallaties en rekening houdend met de verschillende betaalmogelijkheden een aantal tollanen. In principe de lanen 7, 6 en 4. Door voormelde maatregel verplaatst de (eventuele) file zich van in de tunnel naar voor de tolinstallatie en neemt de veiligheid voor de tunnelgebruiker toe.

  Analyse heeft uitgewezen dat de file hierdoor niet langer wordt. Ze wordt enkel verplaatst. Vanzelfsprekend doen de tunneloperatoren er alles aan om in de mate van het mogelijke de verkeersdoorstroming zo vlot als mogelijk te laten verlopen. De veiligheid van de tunnelgebruikers staat hierbij vanzelfsprekend voorop.

 • Kan ik met de fiets door de Liefkenshoektunnel?

  Nee. De Liefkenshoektunnel heeft een autosnelwegprofiel en is bijgevolg verboden voor fietsers.

  Vanaf 3 april 2018 kan u echter wel gratis de fietsbus nemen die pendelt tussen linker- en rechteroever.
  Ook de waterbus vormt een perfect alternatief.

  Klik hier voor meer informatie

  Een ander alternatief is de voetgangerstunnel en/of de fietserstunnel.
   

Heeft u nog vragen?
Vul ons contactformulier in.
Wij antwoorden u zo snel mogelijk!