Historiek - Liefkenshoektunnel

De Tunnel Liefkenshoek nv is opgericht in mei 1987 in het kader van een Concessieovereenkomst met de toenmalige Federale Staat voor het ontwerp, de bouw, het beheer en de uitbating van een derde Scheldeoeververbinding in Antwerpen.

In die periode was, gezien het drukke verkeersbeeld in en rond Antwerpen, een derde tunnel, na de Waaslandtunnel en de Kennedytunnel, een onmisbare schakel in de Antwerpse infrastructuur. De kredietbeperkingen toen lieten echter niet toe deze tunnel te bouwen met publieke fondsen. Naar buitenlands voorbeeld koos de overheid destijds voor een formule van private financiering onder de juridische vorm van een concessie. 

De overeenkomst voor dit project, onderdeel van de R2 rond Antwerpen, werd getekend op 3 oktober 1985 tussen de Belgische Federale Overheid en de Tijdelijke Vereniging "De Meyer nv, Van Laere nv en Betonac nv". Voormelde aandeelhouders werden na de bouwfase beheerder van de Liefkenshoektunnel.

De bouwwerken van tunnel en aanhorigheden gingen van start op 10 juli 1987. Tijdens de bouwperiode trad de Tijdelijke Vereniging op als concessiehouder en was zij met de bouw van de tunnel belast. Binnen de voorziene periode van vier jaar waren de bouwactiviteiten beëindigd, zodat met de uitbating onder tol kon gestart worden op 10 juli 1991. Vanaf dat ogenblik werd de Tunnel Liefkenshoek nv concessiehouder en exploitant. 

Omwille van feiten en bestuurlijke beslissingen die de rentabiliteit van de concessie in het gedrang brachten en ook omdat vrij vlug na de start van de uitbating bleek dat het werkelijk aantal gebruikers van de tunnel beduidend lager lag dan de prognoses, werden diverse procedures gevoerd met de Concessieverlener. 

Uiteindelijk werd op 16 mei 1995 een dadingovereenkomst ondertekend tussen de privé-aandeelhouders, de banken en het Vlaams Gewest om alle ontstane geschillen te beëindigen en een schuldherschikking vast te leggen. Hiervoor verwierf het Vlaams Gewest alle aandelen van de uitbatingsmaatschappij. Als lasthebber fungeerde de Participatiemaatschappij Vlaanderen nv. 

De Vlaamse Overheid verleende haar waarborg aan deze nieuwe financiële structuur en het afbetalingsplan. 

Door de uitbater werd na de dading een "Strategisch Plan 1996" voor de vennootschap uitgewerkt, waarin een aantal mogelijkheden opgenomen werden om snel van een verlieslatende tot een rendabele onderneming te kunnen komen. Dit plan had aandacht voor infrastructurele maatregelen, beleidsmatige aspecten en bevatte ook enkele financiële voorstellen, waaronder een Lease-in/Lease-out operatie, gebaseerd op bepaalde rechten aan de concessiehouder toegekend. 

Om deze cross-border financiering mogelijk te maken besliste de Vlaamse Regering in 1996 dat de voor deze transactie noodzakelijke concessieverlenging toegekend zou worden, waardoor de bestaande concessie decretaal verlengd wordt tot 2037. 

In het kader van de realisatie van het Masterplan Antwerpen werd door het Vlaams Gewest op 8 augustus 2003 de BAM nv (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) opgericht; een nv naar publiek recht. 

Op 13 december 2002 werd daartoe het "Decreet houdende de oprichting van de vennootschap BAM nv" door het Vlaams Parlement aangenomen. 

Het BAM decreet voorziet in artikel 7 dat "de activa van het Vlaams Gewest die betrekking hebben op de Schelde-oeververbindingen worden door de Vlaamse Regering in BAM ingebracht in ruil voor aandelen". 

Conform deze beslissing is derhalve de Tunnel Liefkenshoek nv sinds 29.07.2004 een 100 % zelfstandige dochteronderneming van de BAM nv.