Algemene voorwaarden Teletolabonnement

ARTIKEL I. - ALGEMEEN

NV TUNNEL LIEFKENSHOEK, verder TLH genoemd, biedt haar abonnees Teletolbadges aan die voor alle voertuigen kunnen gebruikt worden. De Teletolbadges zijn bijgevolg niet gebonden aan één bepaald voertuig. De classificatie van de voertuigen gebeurt op basis van de totale hoogte van de voertuigen. Er zijn twee categorieën voertuigen:

 • categorie 1: voertuigen waarvan de totale hoogte 3 m niet overschrijdt.
 • categorie 2: voertuigen met een totale hoogte groter dan of gelijk aan 3 m.

Per voertuigcategorie geldt een bepaald tarief (Teletoltarieven, andere kosten).

ARTIKEL II - TOETREDING

De toetreding tot het recht, verbonden aan de Teletolbadge, is onderworpen aan de betaling van de facturen van de TLH via een gedomicilieerde/gemachtigde rekening bij een Europese bank (SEPA Direct Debit) en het meedelen van een geldig e-mailadres aan de TLH. De ondertekening van het contract voor de Teletolbadge(s) houdt in dat de algemene voorwaarden onvoorwaardelijk in hun geheel worden aanvaard.
Bij ontstentenis van één van de contractvoorwaarden zal het recht tot het gebruik van de Teletolbadge door de TLH onmiddellijk kunnen worden geschorst en/of vervallen verklaard. De TLH kan ten uitzonderlijke titel ook andere betalingsvoorwaarden aanvaarden. Het staat de TLH vrij geen gunstig gevolg te geven aan deze aanvraag. TLH kan, vóór toetreding, aanvullende betalingsgaranties vragen aan de potentiële abonnee. Het staat TLH vrij iedere aanvraag tot toetreding te weigeren zonder opgave van redenen.

ARTIKEL III. - GELDIGHEIDSDUUR - HERNIEUWING

Deze overeenkomst treedt in voege bij ontvangst van de Teletolbadge(s) door de titularis. De afleveringskosten zijn vastgelegd in de bijlage "Teletoltarieven, andere kosten" en kunnen het voorwerp uitmaken van een herziening. De duur van de overeenkomst is onbepaald.

ARTIKEL IV. - TELETOLBADGES/WAARBORG

TLH kan, naar haar goeddunken, elk initiatief nemen inzake intrekking of vervaardiging van de Teletolbadges. De abonnee heeft de mogelijkheid één of meer supplementaire Teletolbadges aan te vragen mits betaling van de waarborg. De Teletolbadge blijft eigendom van TLH die er te allen tijde de teruggave ervan kan van eisen.

Teletolbadges die tijdens de geldigheidsduur technisch defect raken, kunnen gratis vervangen worden door een nieuw exemplaar. Indien de Teletolbadge echter fysisch beschadigd is en/of zwaar bevuild, worden de rechten verbonden aan deze badge opgeschort en vervalt de waarborg en worden de afleveringskosten in rekening gebracht.

ARTIKEL V. - CONTROLE VAN HET GEBRUIK VAN DE TELETOLBADGE

De abonnee blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de afgeleverde Teletolbadge(s). TLH is gemachtigd om van de houder van een Teletolbadge te eisen dat hij zijn recht van houderschap rechtvaardigt en bewijst. Als de gebruiker dit weigert, wordt de Teletolbadge beschouwd als zijnde zonder waarde en ingetrokken. De gebruiker dient in dergelijke gevallen het tolgeld met een ander betaalmiddel te voldoen.
Ingeval van frauduleus en/of oneigenlijk gebruik van een Teletolbadge zal de overeenkomst van rechtswege worden beëindigd en zullen de tolgelden voor alle gevalideerde doorgangen betaalbaar worden gesteld. De Teletolbadge moet uitdrukkelijk gebruikt worden voor het doorlaten van één enkel voertuig, m.a.w.: het is niet toegelaten gelijktijdig twee of meerdere doorgangen met één enkele Teletolbadge te betalen. De Teletolbadge moet bijgevolg dusdanig worden gebruikt dat elke verkeershinder op het tolplein en in de tollanen is uitgesloten.
TLH behoudt zich het recht voor badges onmiddellijk en zonder enige aanmelding voor bepaalde of onbepaalde tijd te blokkeren.

ARTIKEL VI. - DIEFSTAL OF VERLIES VAN EEN TELETOLBADGE

Ingeval van diefstal of verlies dient de abonnee TLH hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Om de badge te blokkeren, beschikt de TLH over een termijn van 2 werkdagen na kennisgeving. De doortochten met een dergelijke badge, tijdens de termijn hierboven, worden aan de abonneetitularis in rekening gebracht. Op vraag van de abonnee wordt tegen betaling een nieuwe badge afgeleverd. De waarborg van de verloren/gestolen badge vervalt.

ARTIKEL VII. - KOSTEN EN EUROPESE DOMICILIERING

Alle kosten, voortvloeiend uit het gebruik van de Teletolbadges en de toepassing van deze overeenkomst aan het betalen van de factuur, zijn ten laste van de abonnee. De abonnee verbindt zich ertoe 20 dagen na factuurdatum onmiddellijk en onvoorwaardelijk de bedragen, in rekening gebracht voor het gebruik van de badges, te betalen en dit door automatische opneming van de rekening door TLH. Teneinde de betaling te verzekeren voor het gebruik van de badge, zal de abonnee zorg dragen dat zijn rekening steeds, en meer in het bijzonder de twintigste na de gebruiksmaand, voldoende geprovisioneerd is. De betalingen geschieden in EURO. Indien de betaling niet kon plaatsvinden worden de aan de facturen gekoppelde Teletolbadges onmiddellijk geblokkeerd. De herroeping van toestemming tot automatische incasso leidt tot onmiddellijke schorsing en/of verbreking van deze overeenkomst.

ARTIKEL VIII. - FACTURATIE EN BETALING

Periodiek stelt TLH, hetzij papieren, hetzij elektronische facturen op van de doortochten die de abonnee met de hem ter beschikking gestelde badges heeft afgelegd. Facturen voor kleinere bedragen kunnen op uitdrukkelijke vraag van de abonnee maandelijks worden opgesteld tegen betaling van een administratieve kost (variabel en te bepalen door TLH). Op aanvraag worden op een hardcopy factuur de details van de doortochten vermeld (datum, uur, nummer badge, richting, bedrag). Op een e-factuur worden voormelde details automatisch opgenomen. Andere kosten worden eveneens vermeld op de factuur. Alle barema's, bijzondere kosten en toltarieven kunnen steeds het voorwerp uitmaken van een herziening.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op vervaldatum:

 • zullen de Teletolbadges van de abonnee onmiddellijk geblokkeerd worden;
   
 • zal er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een eerste kosteloze herinnering verzonden worden met vermelding van de bijkomende kosten;
   
 • is de abonnee bij niet-betaling van een factuur binnen de termijn zoals opgenomen in art. XIX.2 van het Wetboek Economisch Recht, de wettelijke verwijlinteresten die worden berekend tegen de referentie-interestvoet, bedoeld in art. 5, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vermeerderd met 8 procentpunten verschuldigd en een bijkomend schadebeding bestaande uit een forfaitaire vergoeding als volgt bepaald: 
   
ONBETAALD FACTUURBEDRAG                  MAXIMALE FORFAITAIRE VERGOEDING
Lager dan € 150€ 20
Tussen € 150,01 en € 500€ 30 + 10% x (factuurbedrag - € 150)
Hoger dan € 500€ 65 + 5% x (factuurbedrag - € 500) & max. € 2000

 

Voormelde bijkomende kosten en verwijlinteresten blijven eveneens verschuldigd wanneer de laattijdige betaalde factuur alleen in hoofdsom wordt voldaan.
Alle facturen dienen betaald op: IBAN: BE78 3350 2439 9586 BIC: BBRUBEBB.

ARTIKEL IX. - BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1.Door de abonnee
De abonnee die de overeenkomst wenst op te zeggen, zal de TLH moeten verwittigen per aangetekend schrijven. De opzegging wordt van kracht bij ontvangst van het aangetekend schrijven door TLH. De inlevering van de aan de overeenkomst gekoppelde Teletolbadge(s) dient, hetzij ter plaatse, hetzij per aangetekend schrijven te gebeuren. Administratiekosten zijn ten laste van de abonnee. De waarborg van ingeleverde Teletolbadge(s) kan slecht worden terugbetaald na saldering van alle openstaande facturen. Indien de Teletolbadge echter fysisch beschadigd is en/of zwaar bevuild, worden de rechten verbonden aan deze badge opgeschort en vervalt de waarborg.

2.Door de NV TUNNEL LIEFKENSHOEK
TLH behoudt zich het recht voor deze overeenkomst voor eender welk motief onmiddellijk en zonder enige aanmelding op te zeggen; TLH zal er de abonnee over inlichten, bij aangetekend schrijven, met vermelding van invoegetreding met vooropzeg van een maand. Nochtans, zal bij niet-betaling van één enkel factuur, bij intrekking van de bankwaarborg of bij herroeping/intrekking van de bankdomiciliëring/machtiging de opzegtermijn vervallen.
In alle gevallen zal de abonnee de Teletolbadges waarvan hij houder is teruggeven aan TLH.
Indien TLH genoodzaakt wordt de Teletolbadges gerechtelijk te recupereren, vallen de kosten voortvloeiend uit deze tussenkomst, ten laste van de abonnee.
TLH zal de niet-betaalde geldsommen, verschuldigd in toepassing van deze overeenkomst, aanrekenen en kan de waarborg van de Teletolbadge(s) slechts terugbetalen na saldering van alle openstaande facturen en/of indien de Teletolbadge(s) niet beschadigd is (zijn).

ARTIKEL X

Het is verboden Teletolbadges voor commerciële doeleinden ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van TLH. 

ARTIKEL XI

Alle persoonsgegevens die via dit formulier worden ingezameld (zijnde identificatiegegevens en bankrekeningnummer) zullen door TLH (als verwerkingsverantwoordelijke) worden verwerkt conform de vigerende privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679) en dit enkel teneinde Teletolbadges te kunnen afleveren, te laten gebruiken en de facturatie hieraan verbonden te kunnen uitvoeren (uitvoering van de overeenkomst). Deze persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij TLH hiertoe wettelijk verplicht is of dit nodig is teneinde de overeenkomst te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld doorgifte aan een incassobureau). De persoonsgegevens zullen in geen geval worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. De persoonsgegevens zullen worden bijgehouden zolang de contractuele relatie duurt en tot maximum 10 jaar na het einde ervan. De abonnee heeft steeds het recht om TLH een verzoek te richten tot inzage, verbetering of verwijdering van persoonsgegevens. De abonnee heeft tevens het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens, een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit of TLH te verzoeken de gegevens over te dragen aan een andere organisatie. Hiertoe kan u contact opnemen via neem contact op.

ARTIKEL XII - "BIJZONDERE TRANSPORTEN" - VERGUNNINGSPLICHTIGEN

Routeplichtigen (o.a. uitzonderlijk vervoer en A.D.R.-transporten) zijn onderworpen aan het gangbare toltarief verhoogd met de bijzondere kosten die verband houden met de begeleiding van deze transporten in het concessiegebied van de TLH. Soortgelijke doorgangen moeten minstens 15 dagen vooraf aangemeld worden. Het staat de TLH steeds vrij deze doorgangen te verbieden.

ARTIKEL XIII. - RECHTSBEVOEGDHEID

Enkel de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van vorderingen tegen TLH. TLH zal naar haar keuze elke vordering tegen de titularis of abonnee kunnen brengen voor de Rechtbank van Antwerpen of Brussel of voor een rechtbank die bevoegdheid heeft op grond van de wet.

TELETOLTARIEVEN, ANDERE KOSTEN. (van toepassing vanaf 01.01.2023)

A. TOL:

CATEGORIEBASISBEDRAGBTW (21 %)TARIEF
categorie 1€ 3,31€ 0,69€ 4,00
categorie 2 (van 06u01 – 21u59)€ 13,22€ 2,78€ 16,00
categorie 2 (van 22u00 – 06u00)€ 3,31€ 0,69€ 4,00
DEZE TARIEVEN GELDEN VOOR 1 DOORTOCHT   

 

B. ANDERE KOSTEN:

Vernieuwing en aflevering van een Teletolbadge:€ 40

1.             Afsluiten van klantendossier met facturatiesaldo

2.            Factuur op verzoek

€ 7
Details op hardcopy factuur:€ 2,50
Factuur op papier (hardcopy):€ 2,00
3.            Kosten bij omzet aan doortochten kleiner dan € 50 per 
               contractjaar van 12 maanden. (Het contractjaar start de 
               maand volgend op de aanvangsdatum van het abonnement)                                                                                                   
€ 50 minus omzet aan toldoortochten tijdens contractjaar.

Klik hieronder om de algemene voorwaarden te downloaden of af te printen: