Analyse totaal verkeer 2022

De verkeerscijfers 2022 per kwartaal met de procentuele verschillen in vergelijking met 2021.

Q1: + 17,5 %

In vergelijking met de cijfers van vorig jaar is er vanzelfsprekend een sterke beïnvloeding door de situatie rond Covid’19 in 2021.

Gemiddeld steeg het personenwagenverkeer met + 24 % ten opzichte van Q1 van 2021, het vrachtverkeer met + 10 % en het totaal verkeer met + 17,5%.

Ten opzichte van de pré-Coronaperiode wordt nog steeds een afname van – 10% van het aantal doortochten met personenwagens genoteerd. Het aantal vrachtwagendoortochten daarentegen is met + 10 % toegenomen ten opzichte van Q1 van 2019.

Liefkenshoektunnel werd in Q1 slechts 9 uren tolvrij gemaakt. ( In Q1 van vorig jaar 19 uren) Tijdens voormelde tijdspanne maakten 16.542 voertuigen gebruik van de tunnel.

Q2: + 16,5

Ook in Q2 is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar logischerwijs sterk gegroeid.

Wat de personenwagens betreft, nam het aantal passages met + 27 % toe ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

Qua vrachtverkeer was de stijging minder uitgesproken: + 3,5 %.  Vooral in de maand juni zijn er minder passages met vrachtwagens genoteerd ( - 5 %). De werken op de R2 in voormelde maand die voor enige verkeersoverlast hebben gezorgd, kunnen hiervan mede de oorzaak zijn. Net als het feit dat Liefkenshoektunnel op 17 juni richting Gent bijna 8 uren was afgesloten op een oliespoor dat verspreid was over de ganse tunnelkoker op te ruimen. Bijkomend werd in juni vorig jaar een absoluut record van het aantal vrachtwagendoortochten op maandbasis  genoteerd. Een  record dat overigens werd verbroken in maart 2022 en momenteel op 422.763 doortochten staat.

Voor het totaal verkeer betekent dit dat in Q2 het totaal aantal doortochten met + 16 % toeneemt ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

Voormelde cijfers betekenen eveneens dat de verkeersaantallen in Q2 terug het niveau van de pré-Corona periode hebben bereikt. Weliswaar met een lager aantal personenwagendoortochten maar die afname wordt gecompenseerd door een identieke toename van het vrachtverkeer (- en + 40.000)

In Q2 was het aantal uren dat de Liefkenshoektunnel regulier tolvrij werd gemaakt beperkt. Slechts 3 maal en in totaal 7 uren werd het regime van schaduwtol door het Vlaams Verkeerscentrum ingesteld. Daarnaast was de tunnel gepland tolvrij richting Nederland tijdens de Antwerp 10 Miles en in het weekend van 16 en 17 april eveneens richting Nederland voor dringende herstellingswerken in de Kennedytunnel.  In totaal hebben bijna 100.000 weggebruikers op die manier de tunnel tolvrij kunnen gebruiken.

 

Q3: + 3,8 %

In het derde kwartaal bedraagt de toename van het verkeer + 3,8 % in vergelijking met Q3 van 2021 waarbij op te merken valt dat het personenwagenverkeer stijgt met  + 5 % en het vrachtverkeer met  + 2 %. In de maanden augustus en september hebben meer dan 1 mio voertuigen gebruik gemaakt van de Liefkenshoektunnel. Op werkdagen bedraagt het aandeel vrachtwagens in het totaal verkeer gemiddeld 43%!

Het totaal verkeer is daardoor terug op hetzelfde niveau dan in Q3 van 2019 ( pré Corona) met dit verschil dat er minder passages zijn met personenwagens (- 7 %) maar beduidend meer doortochten met vrachtwagens (+ 10 %).

In Q3 werd de Liefkenshoektunnel 7 keer tolvrij gemaakt voor in totaal 34,5 uren. Op 8 september in de 2 richtingen (beiden voor 8 uren) ten gevolge een ongeval op de E34 ter hoogte van het complex Sint-Anna en in totaal 14 uren voor (dringende) herstellingen aan de brugvoeg van het viaduct van Merksem richting Nederland.   

Cookies